شبکه اجتماعی ایران زنان چاپ
مطالب مهم سایت - اطلاعیه ها

zanira250.jpg

 

 

 

 

 

 

زنی را ... (زنی را می شناسم من) از فریبا شش بلوکی

 

شبکه ایران زنان: شعر "زنی را... " به دلیل امتیازات خودش، محبوبیت پیدا کرده و منتشر می شود ولی متاسفانه در فضای مجازی به نام شاعری دیگر این کار انجام می گیرد.

توضیحاتی که درباره شعر آورده شده همین موضوع است که متاسفانه بعضی از افراد این شعر را منسوب به شاعر دیگری کردند و این اشتباه با گسترش انتشار شعر ادامه می یابد که این عملی ناپسند و نارواست.