ببخشا چاپ
کتابها - کتاب غریبانه


ببخشا گر که گفتم بی وفایی

گله کردم چرا پیشم نیایی

ویا تکرار کردم که کجایی !

*

حقیقت را خدا می داندو بس

تو هم مانند من تنها و بی کس

*

دلی روشن تر از آیینه داری

تو هم عاشق

ولی مانند من دریک حصاری

....