عاجز چاپ
کتابها - کتاب دریچه


شب كه يعني انتظار ...

يا هجوم واژه هاي بيقرار...

خستگي هاي دلم...

از دروغ ِ روزگار...

*

روز يعني اتفاق...

دور از تو...در فراق

خلوت و تنهايي ام...

در سكوت يك اتاق...

*

شعر يعني ياد تو...

لحظه هاي شادتو...

سايه هاي دست من...

بر درِ آباد تو...

*

خانه يعني بوي تو...

آرزوي روي تو...

رفتني بيهوده و ...

گم شدن در كوي تو...

*

عشق يعني ...بگذريم !

با سكوت راحت تريم ...

ما كه از ادراك آن ...

واقعا بي خبريم !...

...