هوای تو چاپ
کتابها - کتاب بهانه
به کوچه های ذهن من


هنوز رد پای تو


شکوه نکن ز فاصله


نمی رسد صدای تو...


رسیده ای به انتها


به نقطه ی سیاه عشق


به هیچ کس نگو که من


بریده ام زراه عشق...


کتاب شب ورق ،ورق


پر از خطوط بی کسی


نوشته روی جلد آن


که تو به من نمی رسی...کبوترانه آمدم


به برج دیدگان تو


مرا به درد می کشد


غمی که شد از آنِ تو...تمام ماجرای من


سه واژه شد برای تو


سه واژه ی جدا ،جدا


من و...


شب و ...


هوای تو...