خط کشیده ام چاپ
کتابها - کتاب بهانه


واي از اين ستاره ها !

آخ از اين پرنده ها !

ما همه همسفريم...

سهم من مال شما!

...

مثل باران و درخت...

مثل آن شاخه که در باد شکست!

مثل ذرات هوا ...

که به پيوند نفس ها پيوست...

...

من که خط کشيده ام به زندگي

با تمام ِهر چه هست!

روزهاي زرد و خشک ...

خاطرات زشت و پست ...

...

با دو دستي بي توان ...

با نگاهي گيج و مست ...

سهم من مال شما!

که دلم سخت شکست!

...

خط کشيده ام به عشق!

با تمام ِ هر چه بود...

تکيه بر بازوي تو ...

در خيالات ِ کبود ...

...

خط کشيده ام به تو !

هر چه بادا باد، هر چه شد که شد!

زير ِ ابري در شبي باران زده!

خط کشيده ام به روي چشم خود !

...

...