جمعه چاپ
کتابها - کتاب بهانه


چتر چنار بسته شد !

پرنده پر كشيد و رفت...

به چشمك ستاره ها

شاپركي پريد و رفت...

...

و من دوباره مي دوم

كنار ردّ پاي تو ...

هر چه شتاب مي كنم !

نمي رسم به پاي تو...

...

به قله هاي معرفت

به آسمان رسيده اي!

شبيه سيب قصه ها

مرا ز شاخه چيده اي!

...

سبكتر از سكوت شب

دلت زلال آرزو ...

هزار دفعه گفته ام !

چه پشت سر ، چه روبه رو!

...

كنار پيچ حادثه ...

شبي كه گنگ و مبهم است!

تو مي رسي به كهكشان!

زمين براي تو كم است!

...

هزار ، شنبه دست تو

نمي رسد به دست من

دوشنبه هاي منتظر

كه مي دهد شكست ِ من

...

سه شنبه هاي بعد ِ تو

دلم ستاره مي شود!

براي حسّ بودنت ...

بگو چه چاره مي شود؟

...

شبي بيا ز من بگير...

خطوط اين ادامه را ...

تمام هفته يك طرف!

غم غروب جمعه را ...

...