نیست چاپ
کتابها - کتاب آیینه


وسعت باغ زندگی

فرصت سبزِ آرزو

سبد سبد سلام من

به انتظارِ رو به رو

*

مرا به گریه می برد

قاب شکستۀ تهی

دلم دوباره سر کند

بهانه های بی خودی

*

مزۀ تلخ بی کسی

نشسته در دهان من

پس از تو غم نشسته بر

خندۀ نیمه جان من

*

تکّه کلام قلب من

رقص قشنگ شاپرک

تو در میان قلب من

به من نگو کمک ! کمک!

*

من که نرفته می رسم

به آخرین صدای خود

قاب شکسته می زنم

بر در سرسرای خود

*

رخت دوباره تن کنم

از گل یاس و اطلسی

آن که مرا صدا کند

نیست به جز خودم کسی

...