معنا چاپ
کتابها - کتاب آیینه


و صداهای عجیب

خواب اشباح غریب

*

سرفه های بی کسی

و حشت از دلواپسی

*

اضطراب و دغدغه

خنده های پنجره

*

جمع و تفریق و حساب

ظهر گرم و فکر آب

*

بی هدف ایستادگی

انتظار ، دلداگی

*

صبح پاییز و بهار

خوردن شام و نهار

*

خواب راحت در سکوت

گریه هایی در غروب

*

رشد دانه زیر خاک

روز روشن ، صبح پاک

*

سیب های آرزو

خوشه های آبرو

*

اشتباه و اشتباه

یک قدم سوی گناه

*

جای پای حرف و لب

ردّ اشکی روی شب

*

سبزی برگ و درخت

ضربه و عشق و شکست

*

یک سلام بی جواب

آسمان بر روی آب

*

درد غربت بوی غم

گم شدن در بیش و کم

*

سایه هایی پر تَرَک

و نقاطی مشترک

*

کوچۀ بن بست دل

پای باران روی گل

*

اتصالاتی به دین...

زندگی یعنی همین...

زندگی یعنی همین...

...