با غم چاپ
کتابها - کتاب عاشقانه


نقطه چین شد دل من

پشت هر حرف غمی

این من و این همه غم

تو غم هر شبمی

*

کلمات آخرِ...

قصۀ درد شدم

تو همیشه سبز باش

من دگر زرد شدم

*

زهر پاییز زده

بر رگ و ریشۀ من

باز هم حرف غم است

روی اندیشۀ من

*

قلّک من پر شده

از صدای آرزو

سایۀ غم پشت سر

قامت غم رو به رو

*

من به دیدار غم و...

غم به دیدار من است

سایۀ چشم تو بر

در و دیوار من است

*

تو چه کردی به دلم؟

که شد آوارۀ تو

تو نگفتی که دلم

چه کند چارۀ تو

*

غم خودش خسته شده

از نشستن به دلم

این همه بارسکوت

ریشه اش عمق دلم

*

من در این ترانه ها

باز هم خواهم ماند

گر بمیرم ز غمت

باز هم خواهم خواند

*

گر به یاد من شدی

تو نظاره کن به غم

غم به دنبال من است

همه جا قدم ، قدم

...